Wydarzenia

27.09 - 06.10


Wrzesień

Październik

Regulamin opieki nad dzieckiem


 1. W trakcie Festiwalu Kultury bez Barier do wydarzeń oznaczonych ikoną „opieka nad dzieckiem”, instytucje kultury lub organizacje pozarządowe(zwane dalej „Partnerami”) zapewniają opiekę nad dziećmi, najczęściej w formie warsztatów dla dzieci(zwane dalej „Warsztatami”) prowadzonych przez Animatorów.
 2. Na Warsztaty obowiązuje zgłoszenie przez formularz na stronie www.fkbb.pl. Podczas rejestracji prosimy o informacje o szczególnych potrzebach dziecka, wynikających np. z jego niepełnosprawności.
 3. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Dzieci chorych i ze szczególnymi potrzebami, jeśli nie otrzymał takiej informacji w formularzu.
 4. Pod opiekę Rodzice/Opiekunowie mogą powierzyć dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które przygotowane są do tego, aby pozostać pod opieką animatora. Minimalny i maksymalny wiek dziecka jest określony w informacji o Warsztatach. 
 5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do pozostawienia numeru kontaktowego Animatorom.
 6. Animatorzy posiadają uprawnienia do opieki nad dziećmi pod nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Warsztaty są prowadzone przez Animatorów posiadających kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Wsparciem dla Animatorów są Wolontariusze, którzy działają zgodnie z poleceniami Animatorów.
 8. Animatorzy i Wolontariusze nie mają obowiązku karmienia dzieci oraz ich przebierania.
 9. Wolontariusze będą asystować dzieciom w drodze do/z toalety.
 10. Partnerzy, Animatorzy i Wolontariusze nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki z udziałem dziecka podczas Warsztatów, jak również za szkody wyrządzone przez dziecko, powstałe w czasie Warsztatów. Za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu przez dziecko odpowiedzialność ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
 11. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć swojego dziecka zrobionych w trakcie trwania opieki. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację Kultury bez Barier i Partnerów działalnością.
 12. Rezerwując miejsce na Warsztatach Rodzic/Opiekun akceptuje regulamin opieki nad dzieckiem.